Inicjatywy Biblijne

Dzieło Biblijne

„Dzieło biblijne im. Jana Pawła II”

jest publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowany
przez Konferencję Episkopatu Polski.
Celem – Dzieła Biblijnego jest pogłębienie rozumienia Objawienia Pańskiego w świetle
Pisma Świętego, zgodnie z nauką Kościoła oraz kształtowanie kultury i duchowości biblijnej
w duszpasterstwie, szczególnie w kaznodziejstwie i katechezie. A także w indywidualnej
formacji wiernych.

Hasłem – są słowa z dziewiątego rozdziału Księgi Mądrości nawiązujące do zaistnienia
świata i człowieka: „Panie, któryś wszystko uczynił swoim słowem” będące fragmentem
wersetu rozpoczynającego modlitwę. Natchniony autor wychwala Stwórcę człowieka, który
został obdarzony władzą nad światem, i prosi o mądrość „która tron dzieli” z Bogiem.


Postrzega ją jako konieczną, by poznać Boże zamysły, gdyż człowiek jej pozbawiony jest
słaby, jego myślenie zawodne i pozwalające z trudem poznawać rzeczy ziemskie, nie mówiąc
o niebiańskich. Ona zaś niesie poznanie nie tylko tego, co stworzone, ale także woli Bożej
oraz samego Boga działającego i tego, co jest mu przyjemne. W świetle Objawienia w
Nowym Przymierzu odkrywa się głębszy sens powyższego wersetu. Bowiem zarówno
stwórcze „słowo” jak i „mądrość” okazują się być Słowem, które

na „początku było u Boga
i Bogiem było”, przez które „świat stał się”, i które „przyszło do swojej własności”.
Wszystkim, którzy „Je przyjęli” wierząc, że zostało posłane przez Ojca, „dało moc, aby stali
się dziećmi Bożymi” – nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie Jednorodzonym Synu Bożym

(J 1,1.10b, 11a,12).

Powstanie Dzieła biblijnego

We wrześniu 2003 ks. abp Marian Gołębiewski, jako
przewodniczący Sekcji Biblijnej w Komisji Nauki Wiary w Konferencji Episkopatu Polski, zlecił
ks. prof. Henrykowi Witczykowi podjęcie prac mających na celu opracowanie statutu i
powołanie do istnienia Dzieła Biblijnego w Polsce. KEP na 332 zebraniu plenarnym (w dniu 17
i 18 czerwca 2005) zatwierdziła statut Dzieła Biblijnego na okres trzech lat. We wrześniu
2005 roku w Łowiczu odbyło się zebranie założycielskie, na którym wybrano
przewodniczącego DB (ks. prof. Henryk Witczyk) oraz pozostałych członków zarządu (ks. dr
hab. Krzysztof Bardski, ks. prof. Stanisław Hałas, ks. dr Artur Malina, ks. dr hab. (Zdzisław Pawłowski).

Elekcje zostały zatwierdzone przez KEP obradującą we Wrocławiu w dniu 25
września 2005. Dnia 17 listopada Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Ludwik Dorn
wydał rozporządzenie o nadaniu DB “erygowanemu przez Konferencję Episkopatu Polski”
osobowości prawnej (rozporządzenie zostało ogłoszone 9 grudnia 2005 w “Dzienniku Ustaw”
nr 241 poz. 2031 z datą wejścia w życie i obowiązywania od 24 grudnia 2005). Pierwsze
spotkanie zarządu DB odbyło się 2 stycznia 2006 w Warszawie. Ustalono na nim m. in.
najważniejsze kierunki działań. 30 stycznia na posiedzeniu plenarnym KEP Przewodniczący
DB wraz z ks. abpem Marianem Gołębiewskim zwrócili się do wszystkich biskupów
diecezjalnych z prośbą (także pisemną) o ustanawianie DB w diecezjach oraz powoływanie
moderatorów diecezjalnych (ich zastępców i współpracowników).

W odpowiedzi wszyscy ordynariusze diecezjalni ustanowili struktury Dzieła i powołali moderatorów w swoich
diecezjach. Dnia 8 kwietnia – w pierwszą rocznicę pogrzebu sługi Bożego Jana Pawła II – odbył
się Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Członków Założycieli i Moderatorów Diecezjalnych Dzieła
Biblijnego im. Jana Pawła II.
Aktualnie podejmowane działania Stowarzyszenia zmierzają do ustalenia wspólnych form
działania w diecezjach, zorganizowania formacji biblijnej kandydatów na członków DB
(animatorów w diecezjach i parafiach), nawiązania współpracy z istniejącymi już w Polsce ośrodkami apostolstwa biblijnego, wydawnictwami i prasą, zorganizowania redakcji strony
internetowej.

Hasłem – są słowa z dziewiątego rozdziału Księgi Mądrości nawiązujące do zaistnieniaświata i człowieka: „Panie, któryś wszystko uczynił swoim słowem” będące fragmentemwersetu rozpoczynającego modlitwę. Natchniony autor wychwala […]